วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน

พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

  พันธกิจ

 1. มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
 2. เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
 3. พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีการคิดเชิงสร้างสรรค์
 5. รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 6. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบของริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

  ค่านิยม

 1. คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity):
  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 2. ระเบียบวินัย (Discipline):
  มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
 3. การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality):
  ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 4. ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) :
  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
 5. การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement):
  การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

– มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
– มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
– จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
– บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล
เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน