โครงการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ

เป็นการจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานีตำรวจทางหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรูปแบบการดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต์) บริเวณซุ้มทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งต่อตนเอง และ ผู้อื่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ” โดยได้การดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต์) และ น้ำดื่มบริเวณซุ้มทางหลวง จังหวัดเพชรบุรี หรือจุดพักบริการประชาชน จ.สงขลา โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สัญจรเดินทางทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 1,000 คน

โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”

โดย “โครงการปลูกรักษ์  ปล่อยพันธุ์  ป้องปันป่าชายเลน”  คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ตลอดจนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างอาชีพ       จากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า นำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน  ”โดยความร่วมมือแบบบูรณการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆ      และประชาชนในพื้นที่  โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 10 ไร่ และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10 ล้านตัว ร่วมกันดำเนินงานโครงการ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ป่าชายเลน ของจังหวัดเพชรบุรี […]

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์

ตลอดระยะเวลากว่า 13  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ปี 2561  ในการดำเนิน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์”  เราได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และ บุตรพนักงานในองค์กร รวมมากกว่า 2,000 ทุน  โดยมีมูลค่าทุนในระดับประถม-มัธยม ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท / ระดับอุดมศึกษา 6,000 – 10,000 บาท     และทุนสนับสนุนสถานศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 15,000  บาท รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  100 ราย และมีเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วกว่า  500  ราย โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” […]

โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” โดยได้จัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน และ ผู้ปกครองมีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 2,500 คน

โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” โดยได้จัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สูงอายุ มีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 500 คน

1 2 3 20