ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะผู้บริหาร

นายวรุณ อัตถากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการ

นายธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม