ร่วมงานกับเรา

พนักงานฝ่ายผลิต

จำนวน: 20  อัตรา

ลักษณะงาน:1. ผลิตอาหารสัตว์2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 40 ปี2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป3. หากมีประสบการณ์ด้านบรรจุอาหารสัตว์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา6. สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำโอทีได้

สถานที่ทำงาน  : สำนักงาน-โรงงานเพชรบุรี

วันที่ประกาศ  : 27 สิงหาคม 2562

พนักงานขาย

จำนวน  : 5  อัตรา

ลักษณะงาน :1. ให้คำแนะนำและเป็นผู้แทนฝ่ายขายอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า2. ติดต่อประสานงาน ระหว่างลูกค้า3. ควบคุม ดูแลยอดขายสินค้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และการชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมาย4. ผลักดันสินค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย5. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ทุกช่องทาง ให้คลอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ6. ติดตามสถานการณ์ข้อมูลการตลาด และคู่แข่ง ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด7. ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ :1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป2. ปริญญาตรี ว.ท.บ.การประมง (กรณีไม่มีประสบการณ์) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณีมีประสบการณ์)3. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามพื้นที่ที่กำหนดได้

วันที่ประกาศ  : 27 สิงหาคม 2562

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

จำนวน  : 5  อัตรา

ลักษณะงาน  :1. ควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนการผลิต2. ควบคุมการเดินเครื่องจักร แก้ไขปัญหาระหว่างผลิต3. เบิกเตรียมวัตถุดิบ, เตรียมเครื่องจักร ตรวจสอบและตั้งเครื่องจักรคุณสมบัติ  : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมบอยเลอร์ อย่างน้อย 2 ปี3. มีความสามารถเป็นกะได้4. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี6. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษสถานที่ทำงาน  : สำนักงาน-โรงงานเพชรบุรี

วันที่ประกาศ  : 27 สิงหาคม 2562

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จำนวน  : 2  อัตรา

ลักษณะงาน :1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษา4. ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางบริษัท5. ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ6. ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติผู้สมัคร :1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 35 ปี2. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3. มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบ อย่างน้อย 2 ปี4. มีความอดทนสูง รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย5. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี6. มีความซื่อสัตย์สุจริต7. มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2008, GMP, HACCP

สถานที่ทำงาน  : สำนักงานสมุทรสงคราม

วันที่ประกาศ  : 27 สิงหาคม 2562

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.
รูปถ่าย 1 ใบ
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.
สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6.
สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ 
7.
เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และการจัดส่งเอกสาร
(วันจันทร์ – วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 –16.30 น.)

1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 032-899-881-4, 081-433-4934
E-mail : hr@ppprime.co.th

2. ส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครงาน
ที่อยู่ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 หมู่ 2  ต.หนองชุมพล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
FAX : 032-899-885
E-mail : hr@ppprime.co.th