ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

คณะผู้บริหาร

นายทาคาชิ นิชิดะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการ

นายณสุ จันทร์สม
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ