คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชาญชัย นุชเรือน
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประวีณ ดีขจรเดช
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน