ตราสัญลักษณ์

 

อัตลักษณ์ของ Logo ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PP PRIME
ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และความรับผิดชอบ คือสิ่งสำคัญที่สุด รับผิดชอบต่อผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

PP
คือ  People

PRIME
คือ  สิ่งที่ดีที่สุด

วงกลมสีแดง
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่ม และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social)

วงกลมสีเขียว
สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับองค์กรที่พัฒนาด้านความยั่งยืน และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)

วงกลมน้ำเงิน
สื่อถึงความมั่นคง ความรอบรู้ และเชี่ยวชาญ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ (Economy)

รูปทรงของวงกลม
เป็นรูปทรงที่แสดงถึงการเริ่มต้น (dot) ก่อนที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้ จะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ หรือจุดเล็กๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

 

ตัวอักษร ชื่อองค์กร ภาษาอังกฤษ คำว่า “PP PRIME”
เป็นชุดตัวอักษรที่สะท้อนสัญลักษณ์ของความเป็นคน ด้วยความที่ตัวอักษรมีสัดส่วนไม่เท่ากัน เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนเว้าโค้ง แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาขององค์กร ที่ว่า “คนคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร