ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะกรรมการ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม