ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะกรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการ

นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการ

นายธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม