ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะผู้บริหาร

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการ

นายณสุ จันทร์สม
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์ฯ