ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะกรรมการ

นายวรุณ อัตถากร
กรรมการ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม