ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะกรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการ

คุณธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม