ธุรกิจอาหารสัตว์

คณะกรรมการ

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง 
ประธานกรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการ

คุณธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา
กรรมการ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม
กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.พีพี ไพร์ม