(นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งปี 2530 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
ปัจจุบัน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,126,101,375 บาท และมีทุนชำระแล้ว 688,052,034 บาท

 

ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน

ข่าวใหม่

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผล (บาท/หุ้น)วันผลประกอบการ
-งดจ่ายปันผล01/07/2560 - 31/12/2560

ข้อมูลทางการเงิน

Price (บาท)52 Weel High/LowP/E (X)P/BV (X)Paid-up (ลบ.)Market Cap (ลบ.)EV (ลบ.)EBITDA (ลบ.)EV/EBITDA
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/03/2560 ประเภทปิดสมุดทะเบียน : XM
* ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่24 มีนาคม 2560 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 688,052,034 หุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,188,614,392 11.63
2นาย ปริน ชนันทรานนท์1,012,914,032 9.91
3นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ484,662,0484.74
4นาย ธีระ กิติจารุรัตน์417,061,720 4.08
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด387,450,2353.79
6นาย อัครพล พรนภดล344,845,714 3.37
7น.ส. ยุวดี วชิรปภา301,869,100 2.95
8นาง นาฎอนงค์ พรนภดล291,601,9202.85
9UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 239,590,8002.34
10นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ 126,238,5001.24

เอกสารดาวน์โหลด

-