การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม 3)

Total Page Visits: 163 - Today Page Visits: 1