11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, การลดทุน, การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Total Page Visits: 104 - Today Page Visits: 1