14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชี้แจงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 (รุ่น TLUXE205A)