14 มิถุนายน 2562 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท