14 มีนาคม 2562 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน, การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการกำหนดวัน Record Date), ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ RO)

Total Page Visits: 185 - Today Page Visits: 1