15 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน