18 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 งดจ่ายเงินปันผล ลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โอนทุนสำรองตามกฎหมาย ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม

18
Total Page Visits: 48 - Today Page Visits: 1