19 กันยายน 2562 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม