19 ส.ค. 62 แจ้งการชะลอการใช้สิทธิ Call Default จากธนาคารแห่งหนึ่ง