21 มิถุนายน 2562 แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน