23 ธันวาคม 2562 แจ้งลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท