24 ธันวาคม 2562 แจ้งจัดตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)