25 มิถุนายน 2562 แจ้งแต่งตั้งผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อ