3 กันยายน 2562 ชี้แจงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 (รุ่น TLUXE198A)