30 สิงหาคม 2562 ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE198A)