12 ธันวาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2563 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท