ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

กรรมการ

นายวรุณ อัตถากร
กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการ