ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

กรรมการ

นายปริน ชนันทรานนท์
กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ

นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการ