โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จ.เชียงใหม่