EN | TH

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

PPPM AGM 1.2564
P1730482
P1730472
P1730474
P1730476
P1730484
P1730490
P1730492
P1730480
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย ) หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และวาระอื่นๆ  ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564