ภาพรวมโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น

อ่านต่อ

เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ

อ่านต่อ

ข้อมูลโครงการ

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

พลังงานลมในญี่ปุ่น

อ่านต่อ

เทคโนโลยีพลังงานลม

อ่านต่อ

ข้อมูลโครงการ

อ่านต่อ

ธุรกิจพลังงานสะอาดของ TLUXE POWER

การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ หรือ Geothermal และพลังงานลม (Wind Energy) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้โลก

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ TLUXE POWER

โรงไฟฟ้า Geothermal แห่งที่ 1

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้า Geothermal แห่งที่ 2

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้า Geothermal แห่งที่ 3

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้า Geothermal แห่งที่ 4

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)</P

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด, ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 กิโลวัตต์ /1 Unit

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โอะ, อาโอโมริ,  ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 กิโลวัตต์ /1 Unit

เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

โรงไฟฟ้าพลังงงานลม