นักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าว

บริษัท

รายงาน URL
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เรื่อง 05 กรกฎาคม 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PPPM-W4 LINK
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ PPPM LINK
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและลดทุนชำระแล้วของบริษัท LINK
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท LINK
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรื่อง การปรับสิทธิของ PPPM-W4 LINK
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W6 การออกและเสนอขาย ESOP-W3 และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (แก้ไขครั้งที่ 3) LINK
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PPPM-W4 LINK
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PPPM-W4 LINK
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 การออกและจัดสรร PPPM-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) การออกและเสนอขาย ESOP-W3 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท LINK
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รายงานผลการประชุม Public Presentation และแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% LINK
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง กำหนดการประชุม Public Presentation (แก้ไข template) LINK
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีการขึ้นเครื่องหมาย CB LINK
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) LINK
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 LINK
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท LINK
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (แก้ไข) LINK
วันที่ 25 เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท LINK
วันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง การปรับสิทธิของ PPPM-W4 (แก้ไข ครั้งที่ 3) LINK
วันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PPPM และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ PPPM-W4 LINK
วันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น LINK
วันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่อง การปรับสิทธิของ PPPM-W4 (แก้ไข ครั้งที่ 2) LINK
วันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง การปรับสิทธิของ PPPM-W4 (แก้ไข) LINK
วันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง การปรับสิทธิของ PPPM-W4 LINK
วันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น LINK
วันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท LINK
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข) LINK
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เรื่อง หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มีนาคม 2567 LINK
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2567 LINK
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 งดจ่ายเงินปันผล ลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
โอนทุนสำรองตามกฎหมาย ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม
LINK
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มี.ค. 2567 LINK
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (แก้ไข) LINK
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข) LINK
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) LINK
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ LINK
วันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มีนาคม 2567 LINK
วันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) LINK
วันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ LINK
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เรื่อง รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% LINK
วันที่ 4 มีนาคม 2567 เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C LINK
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 LINK
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) LINK
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 LINK
วันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท LINK
วันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 LINK
วันที่ 19 มกราคม 2567 เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน LINK
วันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)
LINK
วันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท LINK
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัท
LINK
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ธันวาคม 2566 LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ LINK
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) LINK
17 ตุลาคม 2566 เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิของ PPPM-W4 LINK
14 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท การเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) LINK
30 สิงหาคม 2566 เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท การเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี LINK
28 สิงหาคม 2566 เรื่อง รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน กรณีถูกขึ้นเครื่องมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% LINK
18 สิงหาคม 2556 เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C LINK
15 สิงหาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท LINK

กฎ

บัตร

รายงาน URL
กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน LINK
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร LINK
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท LINK
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ LINK
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน LINK
กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน LINK

การใช้สิทธิ

PPPM-W4

รายงาน URL
แจ้งการใช้สิทธิ PPPM-W4 LINK
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ PPPM-W4 LINK

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น

รายงาน URL
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุม AGM LINK

ข่าว

ใหม่

การประชุมผู้ถือหุ้นปี

ข่าว

ใหม่

ปี

งบ

การเงิน

ปี

ชี้แจง

ผลการดำเนินงาน

MD&A ปี

แบบ 56-1 One

Report

ปี

รายงาน

ประจำปี

ปี

REPORT URL
Annual Report 2020 LINK
REPORT URL
Annual Report 2019 LINK
REPORT URL
Annual Report 2018 LINK
REPORT URL
Annual Report 2017 LINK
รายงาน URL
รายงานประจำปี 2559 LINK