โครงการบัณฑิตไทยลักซ์

ตลอดระยะเวลากว่า 13  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ปี 2562  ในการดำเนิน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์”  เราได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และ บุตรพนักงานในองค์กร รวมมากกว่า 2,000 ทุน  โดยมีมูลค่าทุนในระดับประถม-มัธยม ตั้งแต่ 1,000 - 5,000 บาท / ระดับอุดมศึกษา 6,000 – 10,000 บาท     และทุนสนับสนุนสถานศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 15,000  บาท รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  100 ราย และมีเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วกว่า  500  ราย

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาวอีกด้วย    จำนวนทั้งหมด 212  ทุนรวมมูลค่า กว่า 620,000 บาท

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน   ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา  ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ    เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข   ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

Total Page Visits: 181 - Today Page Visits: 1