นโยบาย

ประกาศ

ความเป็นส่วนตัว

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดทำเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตามพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร) Privacy Notice for employee) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก) Privacy Notice อย่างละเอียด
นโยบาย คำอธิบาย ไฟล์
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บริษัทฯ จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่ ดาวน์โหลด
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะแบบรวมศูนย์เพื่อเกิดความเป็นเอกภาพ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต มู่งสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานความมั่นคง และความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของบริษัทนี้ ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็นที่ต้องทราบเท่านั้นและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด บริษัทฯ ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบต่างๆสำหรับตรวจสอบภายในพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพื้นที่รอบๆสถานที่ อาคาร เพื่อป้องกันชีวิต อนามัย และทรัพย์สิน โดยจะมีข้อมูลของผู้ที่อยู่ในบริษัท คู่ค้า หรือผู้มาติดต่อที่ได้เข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว นโยบายนี้ก็ทำการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ดาวน์โหลด
นโยบาย คำอธิบาย ไฟล์
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการจ้างงาน และการบริหารแรงงาน บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาขององค์กร ที่ว่า “คนคืนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” ดังนั้น พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลด
จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม รวมถึงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานพฤติด้วยหลักจรรยาบรรณที่ดี ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ตระหนักถึงความของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ การบริหารจดัการความเสี่ยงจะทำ ใหธุรกิจมองเห็นโอกาส และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมแผนรองรับได้อย่างทันท่วงที ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักดังกล่าวเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ หนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นโยบายจัดหาคู่ค้า บริษัทฯ ตระหนักว่ากระบวนการจัดหาและการบริการการจัดการคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดหา เพื่อให้หน่วยงานการจัดหาดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพจัดซื้อ บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายคุณภาพจัดซื้อ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ขายในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ ผลการประเมินรายปีผู้ขายที่ดีขึ้น และรักษามาตรฐานผลการประเมินให้ดีขึ้นต่อไป ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจกฎหมาย ยึดหลักการกำกับการดูแลที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกับข้อกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ดาวน์โหลด
นโยบาย คำอธิบาย ไฟล์
นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 • มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
 • จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษา และปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ดาวน์โหลด
  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ดาวน์โหลด
  นโยบายโรงงานสีขาว บริษัทฯ ยึดมั่นสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล เรื่องการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบการ ดาวน์โหลด
  นโยบายโรงงานปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มคลองสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จากการได้รับควันบุหรี่มือสองและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยว้องกับการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มร้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของระบบคุณภาพ ดาวน์โหลด
  นโยบาย คำอธิบาย ไฟล์
  ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร) บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย ดาวน์โหลด
  ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก) บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด