ธุรกิจ

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์

อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์

อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง

คณะ

กรรมการ

นางน้ำค้าง พึ่งทอง

ประธานกรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการ

คุณธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการ

คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา

กรรมการ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

กรรมการ