วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และค่านิยม

⸻⸻⸻ ต้ังแต่ปี 2530

ด้วยประสบการณ์ในด้านอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงมากว่า 36 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยการพัฒนาคุณค่ามาสู่เครือข่ายลูกค้าอันทรงเกียรติ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น แต่ละขั้นตอนใน

กระบวนการทำงานของเรา ตั้งแต่ การค้นคว้าพัฒนา ไปจนถึงการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขาย เราดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสามประการ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมผู้คนและชุมชนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ

และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1

รักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศและบุคลากรของเราด้วยการเติบโต ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

2

ส่งเสริมนัยยะของความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมผ่านนวัตกรรมที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปใช้กับธุรกิจและกระบวนการทำงานของเรา

3

กำหนดมาตรฐานและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในเชิงบวกผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งระดับโลก ความเจริญรุ่งเรือง และสวัสดิภาพเรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ รวมถึงการมองหาธุรกิจที่มีแนวคิดเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความเจริญรุ่งเรือง สู่การเติบโตและความยั่งยืนทั่วโลก

ค่านิยม

นโยบายคุณภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

201

มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

202

มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ

203

จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล

เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน