โครงการ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

ความยั่งยืน

”พีพี ไพร์ม”

สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Empowering For Sustainability) ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environment Social and Governance)
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็นรูปธรรมมามากกว่า 15 ปี และมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะเป็น คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee : SD) เพื่อยกระดับและต่อยอดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนและเกษตรกรไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้านเช่นกัน (ESG : Environment Social and Governance)