เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ

บนหลักธรรมาภิบาลเหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์พลัง

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์

อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์

อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง

กว่า 36 ปี ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)”

ชื่อเสียงของเราเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ผลิต

อาหารสัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เพื่อให้ก้าวทันต่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้น ผสานกับความยั่งยืนที่ เรามุ่งมั่นให้บรรลุผลสำเร็จ จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เพื่อลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คน และรองรับการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

กลุ่มบริษัทของเรา

บริษัท ไทยลักซ์

เอ็นเตอร์ไพรส์

(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราเพิ่มขีดความสามารถทางอาหาร ผ่านนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกลไกแรก ของห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จะทำให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพ แข็งแรงอย่างยั่งยืน ต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ติดต่อ

เรา

ติดต่อเรา