ทีมงานของ

เรา

สารจาก

ประธานกรรมการ

ปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาระหนี้สิน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและสถาบันการเงิน ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทสามารถไถ่ถอน หุ้นกู้ได้ตามกำหนด และพร้อมจะไถ่ถอนงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม  2567 ในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนนั้น เป็นแผนระยะยาวที่ดำเนินการต่อเนื่องไปถึง ปี 2567 เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ด้านการขายมีการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ ปรับสัดส่วนการขายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้บริษัทพลิกฟื้นกลับมามีกำไรในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการแก้ไขผลการดำเนินงาน จึงกำกับดูแลการบริหารกิจการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร กระบวนการที่จะบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ด้วยสถานการณ์ตลาดอาหารกุ้ง ในปี 2566 การผลิตกุ้งเลี้ยงในประเทศชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากความต้องการในตลาดสำคัญ  ๆ ทั่วโลกลดลงและราคาอุปทานของผู้ซื้อต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากการทุ่มตลาดของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศด้วย ราคาที่ต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศ นอกจากนั้น ผู้เลี้ยงกุ้งประสบกับปัญหาต้นทุนสูง จากการปรับราคาค่าไฟฟ้า เชื้อเพลิง และอาหารกุ้ง แนวโน้มของผลผลิตจึงลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อยอดขายอาหารกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่สถานการณ์อาหารสัตว์เลี้ยง กลับมา ขยายตัวในช่วงปลายปี 2566 หลังจากหดตัวมาตั้งแต่ต้นปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯต้องพิจารณาปรับแผนการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ 

ดังนั้น แผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2567 คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวของบริษัทเพื่อตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงของตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณาตลาดใหม่ที่มีความ ต้องการสูง ปรับกลยุทธ์ในการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว จำเป็นต้อง จัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เพียงพอ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน  GMP&HACCP จากกองควบคุมอาหารและสัตว์ กรมปศุสัตว์, มาตรฐาน GMP&HACCP จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า กรมปศุสัตว์, มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส(ประเทศไทย) จำกัด และ ISO/IEC 17025:2017  จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ในปี 2566 บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผย ข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

คณะกรรมการจะยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำพาบริษัทฯให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปสู่การ พัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และพนักงานทุกท่าน ตลอดจนคู่ค้า และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานของบริษัทฯเสมอมา ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความไว้วางใจ ร่วมทางไปกับบริษัทฯสู่อนาคตที่ดีด้วยกัน 

นางน้ำค้าง พึ่งทอง

ประธานกรรมการบริษัท

ทีมงานของ

เรา

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

ประธานกรรมการ

คุณปริน ชนันทรานนท์

รองประธานกรรมการ

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง​

รองประธานกรรมการ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

กรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์​

กรรมการ

คุณพงษ์ศักดิ์ เหมะทัพพะ​

กรรมการ

คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม​

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการบริหาร

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้าง

องค์กร