ร่วมงาน

กับเรา

3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 2. เพศ ไม่จำกัด
 3. ไม่จำกัดประสบการณ์
 4. ทำงานล่วงเวลา หรือ เข้ากะได้

ลักษณะงาน:

 1. รับผิดชอบงานในการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี วิศวกรอุตสาหรกรรม
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์งานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 5. มีความรู้ด้านระบบ PLC และ ระบบโซล่าเซล์
 6. สามารถใช้งาน Computer และโปรแกรม Microsoft Office ได้
 7. สามารถเขียน Autocd จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

งานควบคุม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 1. ศึกษาแผนผังระบบไฟฟ้า
 2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลเทคนิค/สถิติต่างๆ
 3. กำหนดมาตรฐาน/สเปค ระบบไฟฟ้า
 4. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี
 5. ซ่อมแซม แก้ไข ระบบไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 1. ร่วมจัดทำ ควบคุม และดูแลตามแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 2. ตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน และหาแนวทางเพื่อลดการสูญเสียในระบบพลังงานต่างๆ

งานดูแล ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน/งานปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. มีความรู้ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
 3. ทำงานด้านระบบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. ปวช. ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน รับผิดชอบ ช่างสังเกต และละเอียดรอบคอบ
 6. มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ
 7. มีความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงาน

ลักษณะงาน:

 1. ดำเนินการควบคุมและป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในโรงงาน พร้อมทั้งติดต่อบริษัทภายนอก เข้ามาดำเนินการ
 2. ดำเนินการควบคุมความสะอาด พร้อมทั้งติดต่อบริษัทภายนอก เข้ามาดำเนินการ
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์พนักงานภายในบริษัท ให้เกิดความตระหนัก ในการควบคุมความสะอาด และการป้องกันสัตว์พาหะในโรงงาน
 4. ดำเนินการตรวจติดตามภายใน เพื่อชี้บ่งจุดสกปรก หรือมีความเสี่ยงที่จะมีสัตว์พาหะ และดำเนินการแก้ไข
 5. จัดแผน ดำเนินการ การตรวจติดตามภายใน เพื่อชี้บ่งจุดสกปรก ที่จะมีสัตว์พาหะนำโรค

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า การจักการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 4. ทักษะการสื่อสาร การทำความเข้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสารถในการนำเสนอ การประสานงาน
 5. มีความรู้พื้นฐานด้านงานสอบเทียบ
 6. มีประสบการณ์ด้านงานสอบเทียบเครื่องมือ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาพิเศษ)
 7. มีความอดทน รับผิดชอบ ช่างสังเกต
 8. มีควมเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO:9001 , HACCP , GMP

ลักษณะงาน:

 1. จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดทั้งหมดของบริษัท
 2. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตามแผนที่กำหนด โดยการสอบเทียบภายใน หรือส่งหน่วยงานภายนอก ตามความเหมาะสม
 3. ตรวจสอบการใช้งานเครื่องวัดภายในบริษัท โดยให้มีการใช้เครื่องมือวัดที่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบเท่านั้น
 4. แจ้งหัวหน้าฝ่าย เมื่อพบว่าเครื่องมือวัดทไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ เพื่อพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/จำหน่าย/หาทดแทน

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 3. ประสบการณ์ ด้านบัญชี 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน:

 1. ควบคุมเงินสดย่อย
 2. ตรวจสอบเอกสารบัญชีที่บันทึกบัญชีตั้งหนี้ทั่วไป
 3. ออกภาษี ณ ที่จ่าย
 4. รับเงินจากการขาย ออกใบเสร็จรับเงิน
 5. ดำเนินการดูแลทรัพย์สินของโรงงงาน
 6. ตรวจนับสต็อคคงเหลือ

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO GMP & HACCP
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Excel , Word ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

ลักษณะงาน:

 1. จัดทำและตรวจสอบ Stock Card การรับเข้า-จ่ายออก
 2. ตรวจสอบปริมาณสินค้าสำเร็จรูป ( Finished Goods ) และ สินค้าระหว่างทำ ( Work in process ) ที่ได้จากรายงานประจำวันของฝ่ายผลิต
 3. ทำรายงานกระทบยอดปริมาณสินค้าสำเร็จรูปและ WIP ที่ได้จากการผลิตประจำวันทั้งหน่วยที่ผลิตได้และนำหนักที่ผลิตได้
 4. ตรวจสอบ หมวดสินค้าสำเร็จรูป ว่าได้มีการ Move order Transact สำหรับสินค้าที่เสียหายประจำวัน และสินค้าที่ QC- QA เบิกตรวจ
 5. ประสานงานกับคลังสินค้าและส่วนวางแผน ในการทดสอบและรายงาน
 6. ตรวจสอบการอนุมัติทำลายสินค้า เพื่อให้มีการโอนออกจากคลังสินค้าปกติ ไปคลังรอทำลาย
 7. จัดเก็บเอกสารให้ง่ายต่อการใช้งาน และตรวจสอบ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา ช่างอุตสาหกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเข้ากะ ทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน:

 1. จัดเตรียมและเทวัตถุดิบให้ทันต่อการผลิต
 2. จัดเตรียมเครื่องบรรจุและอุปกรณ์
 3. ป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมในการเทวัตถุดิบ
 4. การจัดเก็บอาหารตัวอย่าง
 5. การทดสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์
 6. ตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
 7. ขับรถโฟคลิฟท์เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
 8. ดูแลบำรุงรักษารถโฟคลิฟท์
 9. บันทึกข้อมูลการเทวัตถุดิบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัตุดิบ
 10. ทำความสะอาดไลน์บรรจุ

วันที่ประกาศ  : 30 มีนาคม 2567

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. 
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. 
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. 
รูปถ่าย 1 ใบ
4. 
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. 
สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. 
เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และการจัดส่งเอกสาร
(วันจันทร์ – วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 –16.30 น.)

1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เจ้าหน้าที่สรรหา
โทร : 032-899-881-4, 081-434-9334
E-mail : hr@localhost

2. ส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครงาน
ที่อยู่ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 หมู่ 2  ต.หนองชุมพล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
FAX : 032-899-885
E-mail : hr@localhost