ตราสัญลักษณ์

PP

คือ People

Prime

คือ สิ่งที่ดีที่สุด

อัตลักษณ์ของ Logo ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PP PRIME

ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และความรับผิดชอบ

คือสิ่งสำคัญที่สุดรับผิดชอบต่อผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

Design : ตราสัญลักษณ์

ออกแบบโดยใช้ Golden Ratio ในการสร้างตัว P เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และแข็งแรง ให้ตัวอักษรมีส่วนที่เชื่อมกันด้วยการ Overlap

สื่อถึงการทำงานร่วมกันขององค์กรในการไปสู่เป้าหมายสูงสุด อย่างเป็นระบบระเบียบและรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การใช้งานตราสัญลักษณ์ของ PP PRIME

บนพื้นสีอ่อน ประกอบไปด้วย

1. ตราสัญลักษณ์แนวตั้ง

2. ตราสัญลักษณ์แนวนอน

การใช้งานตราสัญลักษณ์ของ PP PRIME

บนพื้นสีอ่อน ประกอบไปด้วย

1. ตราสัญลักษณ์แนวตั้ง

2. ตราสัญลักษณ์แนวนอน

Primary Colors

ที่ใช้ภายในองค์กร ประกอบด้วย เฉดสีหลัก ดังนี้

1. Blue

Pantone

2728 C

2. Gold

Pantone

P 10-15 C

Secondary Colors

เป็นค่าสี ที่เข้มและสดขึ้น จากเฉดสีหลัก ใช้สำหรับการไล่น้ำหนักเท่านั้น

HEX/HTML

#0047BA

HEX/HTML

#D39000

HEX/HTML

#0D278B