โครงการสานต่อความพอเพียง

โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  217  โรงเรียน  โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 25 โรงเรียน โดยส่งมอบณ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมด 5 กองกำกับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวนอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งหมด 8,000 กิโลกรัม มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ  และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียน     การสอน เสริมสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปัจจัยการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3  หน่วยงาน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีจากโปรตีนผลผลิตปลาที่ได้ และนำมาประกอบอาหาร ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง เสริมรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป

Total Page Visits: 2284 - Today Page Visits: 2