การประชุม Public Presentation

การประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

โครงการสานต่อความพอเพียง

พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  217  โรงเรียน  โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 25 โรงเรียน โดยส่งมอบณ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมด 5 กองกำกับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวนอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งหมด 8,000 กิโลกรัม มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ  และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียน     การสอน เสริมสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  […]