จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร และพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิค สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกัน มุ่งเน้นและเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน สร้างปัจจัยทางบวกในที่ทำงาน และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563