เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมา บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

จากการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับความเชื่อถือและประสบความสำเร็จมานานกว่า 32 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  วันนี้เพื่อก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ  บริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด  (มหาชน)  ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท  พีพี  ไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)”  เพื่อขยายสู่ธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความหลากหลายมากขึ้น  ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  เพราะเราเชื่อมั่นว่า  “คน”  คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ  เป้าหมายสูงสุดของเราคือทำให้ชีวิตของผู้คนมีความมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท  พีพี  ไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)  จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชีวิตผู้คน  และสังคม  ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย  ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของผู้คน  และสังคม  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ  บริษัท  พีพี  ไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)  ในปัจจุบัน  ได้แก่

1.บริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.บริษัท  ทีลักซ์  พาวเวอร์  จำกัด  ธุรกิจพลังงานสะอาด  ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  Geothermal  และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น
3.บริษัท ทีลักซ์  โกลบอล  บิสซีเนส  จำกัด  การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ

บริษัท  พีพีไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)  ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจยั่งยืนอื่น ๆ ในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้สังคม  ด้วยการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย  ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง