โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคเหนือ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายอาหารสัตว์เลี้ยง ตัวแทนผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.พะเยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายศาตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือปลัดอาวุโสอำเภอภูกามยาว, หน่วยงานประมงจังหวัดพะเยา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม […]

เสวนา นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต” นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้แทนจากกรมประมง ตลอดจนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, คุณเจษฎา พงษ์พานิช, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาทิ การคัดเลือกลูกพันธุ์, กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 นวัตกรรมกรมประมง, การบริหารจัดการด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตลอดจนตลาดกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย และเพื่อการส่งออก โดย บริษัท ไทยลักซ์ฯ พร้อมผลักดันและเป็นตัวกลางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ให้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และมุ่งสู่ระดับโลกด้วยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง ต้านทานโรค […]

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคใต้

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณสมยศ นิ่มดวง และคุณเฉวียง นิ่มดวง, หน่วยงานประมงอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 […]

สัมมนา นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ร้านต.ธนกิจ ดำเนินการจัดงานสัมมนา ใน หัวข้อ นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า ซึ่งมีการบรรยายถึงตลาดกุ้งก้ามกราม และเทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด และโภชนพันธุศาสตร์อาหารกุ้งไทยลักซ์ที่จำเป็น และสำคัญสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและ มีกำไร รวมถึงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามไทยมาโคร ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคอีสาน

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายรังษี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณยุทธนา พิลาคง, หน่วยงานประมงจังหวัดหนองคาย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม […]

ทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงานวันกุ้งกระบี่ ปี 62 สานสัมพันธ์คนกุ้งไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงานวันกุ้งกระบี่ ปี 62 สานสัมพันธ์คนกุ้งไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าปัจจัย และพี่น้องชาวกุ้งไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหญ้าเทียม อารีนา (ตลาดเก่า) จ.กระบี่

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคกลาง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคกลาง โดยมีนางวนิดา สายะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณธีระพงศ์ คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ, หน่วยงานประมงจังหวัดอ่างทอง, ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง, เทศบาลเมืองอ่างทอง ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน […]

งานแสดงสินค้าและสัมนาในหัวข้อเจาะลึกไทยมาโครพลิกวิกฤตสร้างกำไร

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นายธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมนาในหัวข้อ เจาะลึกไทยมาโครพลิกวิกฤตสร้างกำไร ซึ่งเป็นการไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ ลูกกุ้งก้ามกรามไทยมาโคร มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไร รวมทั้งแนะนำอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญแก่ผู้บริโภค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ทราบ ตลอดจนออกบูทแสดงสินค้าในงานวันกุ้งภาคกลางครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพื้นที่ภาคกลางและเกษตรกรภาคตะวันออกเป็นอย่าง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

1 2