การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ การ์ดไม่ตก โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ ภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฯ การ์ดไม่ตก เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายฯ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน ตลอดจนผู้ติดต่อต่องานทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ยังคงเข้มข้นในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

การประชุม Public Presentation บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย ร่วมงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 “2022 พลิกวิกฤต เพิ่มผลผลิต ฟื้นกุ้งไทย” โดยได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ พร้อมทั้งออกบูธจัดแสดงสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำของบริษัทฯ ต่อกลุ่มลูกค้าเกษตร ตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่สนใจเข้าชมบูธ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและเสนอแนะเทคนิคการเลี้ยงตลอดจนโปรแกรมการใช้อาหารสัตว์น้ำที่ตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 8