บมจ.พีพี ไพร์ม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19

ไทยลักซ์ – พีพี ไพร์ม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามแผนฯ เพราะเราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำพนักงานเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ตามกำหนด จากการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำคณะพนักงานเข้ารับวัคซีน AstraZeneca ตามสิทธิ์ผู้ประกันตน มาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 (ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ตามกำหนด จากการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการทำงาน สะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ โดยนอกจากการบรรยายแล้วยังมี Workshop และแบบทดสอบให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของบริษัทฯ โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน และส่วนของโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี และ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

1 2 3 5