โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคเหนือ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายอาหารสัตว์เลี้ยง ตัวแทนผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.พะเยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายศาตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือปลัดอาวุโสอำเภอภูกามยาว, หน่วยงานประมงจังหวัดพะเยา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม […]

เสวนา นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต” นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้แทนจากกรมประมง ตลอดจนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, คุณเจษฎา พงษ์พานิช, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาทิ การคัดเลือกลูกพันธุ์, กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 นวัตกรรมกรมประมง, การบริหารจัดการด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตลอดจนตลาดกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย และเพื่อการส่งออก โดย บริษัท ไทยลักซ์ฯ พร้อมผลักดันและเป็นตัวกลางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ให้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และมุ่งสู่ระดับโลกด้วยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง ต้านทานโรค […]

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคใต้

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณสมยศ นิ่มดวง และคุณเฉวียง นิ่มดวง, หน่วยงานประมงอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 […]

สัมมนา นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ร้านต.ธนกิจ ดำเนินการจัดงานสัมมนา ใน หัวข้อ นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า ซึ่งมีการบรรยายถึงตลาดกุ้งก้ามกราม และเทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด และโภชนพันธุศาสตร์อาหารกุ้งไทยลักซ์ที่จำเป็น และสำคัญสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและ มีกำไร รวมถึงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามไทยมาโคร ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคอีสาน

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายรังษี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณยุทธนา พิลาคง, หน่วยงานประมงจังหวัดหนองคาย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม […]

1 2 3