ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงาน จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี สามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 3 จากขวา) ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , […]

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน อาทิ โซนนั่งพักพนักงาน ห้องน้ำ โรงอาหาร จุดสแกนนิ้วต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ) โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 2 จากขวา)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง […]

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผน

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

บมจ.พีพี ไพร์ม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19

ไทยลักซ์ – พีพี ไพร์ม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามแผนฯ เพราะเราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

1 2 3 6