PP PRIME – THAI LUXE ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ เราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียได้กลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (E-EGM) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืนกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, […]

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย (BV.) ในรูปแบบ Remote Audit 100% ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ตามมาตรการในการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร การควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ […]

สนับสนุนน้ำดื่มแก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โดยนางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

PP PRIME-THAI LUXE ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19

พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ตั้งการ์ดสูง ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของบริษัทฯ โดยเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าและบริการ ณ สำนักงานสำนักงาน/โรงงานผลิต จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (LAB) บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ผ่านระบบ ZOOM MEETING ตามมาตรการในการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนางานทดสอบแบบมืออาชีพ โดยยังคงตระหนักและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากลที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ.เพชรบุรี

รับมอบเกียรติบัตรด้านพลังงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้า ของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (กลุ่มอุปกรณ์ระบบความร้อน) โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท SW.Energy Innovation Limited Partnership ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

1 2 3 4 5