โครงการประมงโรงเรียน

ที่เราได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี   โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552  จนถึงปัจจุบัน  ปี  2562    โดยการสนับสนุน อาหารสัตว์น้ำ และแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งดำเนินการมาแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีมูลค่าอาหารสัตว์น้ำ ที่สนับสนุนโรงเรียน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 4,000,000 บาท  ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม    โดยในปี  2562  ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ดำเนินงานโครงการฯทั้งสิ้น 4 โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค และจำนวนอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งหมด 1,600 กิโลกรัม มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 40,000 บาท แต่ทั้งนี้พบว่ายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลน  และต้องการได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก   โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแนวตะเข็บชายแดนไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.วังศรีทอง จ.สระแก้ว

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ จ.สระแก้ว

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.สันตินิมิตร จ.ชุมพร

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

1 2 3 8