โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ดังนั้นในปี 2560 นี้ เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ในการดำเนินโครงการประมงโรงเรียน และครบรอบ 30 ปี ของบริษัทฯ จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  207 โรงเรียน โดยในปี 2560 นี้ ทางบริษัทได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 23 โรงเรียน โดยทั้งโครงการมีมูลค่าอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งสิ้น 234,000 กิโลกรัม งบประมาณรวมทั้งโครงการฯ กว่า 9,000,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารสัตว์น้ำ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]

No views yet

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.วังศรีทอง จ.สระแก้ว

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ No views yet

No views yet

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ จ.สระแก้ว

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ No views yet

No views yet

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.เพชรบุรี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ No views yet

No views yet

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.ยะลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ No views yet

No views yet

1 2 3 9