โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”

“โครงการปลูกรักษ์  ปล่อยพันธุ์  ป้องปันป่าชายเลน”  คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ตลอดจนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างอาชีพจากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า นำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชายเลน เพิ่มขึ้น 10 ไร่ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำสู่ระบบนิเวศป่าชายเลน

ตามแผนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) ในพื้นที่ 10 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ กุ้งขาว ปูแสม ปูม้า ณ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือแบบบูรณการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บมจ.พีพี ไพร์ม, จังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆ, สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเจริญเติบโตของต้นกล้า พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในพื้นที่ป่าชายเลน โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ ต้นไม้มีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 80% /พื้นที่ปลูก/ปี และมีขนาดต้นสูง 4 – 5  เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

Total Page Visits: 1753 - Today Page Visits: 1