โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”

โดย “โครงการปลูกรักษ์  ปล่อยพันธุ์  ป้องปันป่าชายเลน”  คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ตลอดจนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างอาชีพ       จากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า นำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน

โดยในปีที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน  ”โดยความร่วมมือแบบบูรณการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อื่นๆ      และประชาชนในพื้นที่  โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกันดำเนินงานโครงการ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ป่าชายเลน ของจังหวัดเพชรบุรี โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ  ครู นักเรียน จิตอาสา และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 300 คน

Total Page Visits: 1319 - Today Page Visits: 3