นโยบาย

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บริษัทฯ จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะแบบรวมศูนย์เพื่อเกิดความเป็นเอกภาพ

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
- จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐาน ความมั่นคงและคววามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของบริษัทนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาขององค์กร ที่ว่า “คนคืนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” ดังนั้น พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการดูและและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านภาษี

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม รวมถึงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเพื่อให้พนักงานพฤติด้วยหลักจรรยาบรรณที่ดี

นโยบายโรงงานสีขาว

บริษัทฯ ยึดมั่นสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล เรื่องการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบการ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็นที่ต้องทราบเท่านั้นและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ การบริหารจดัการความเสี่ยงจะทำ ใหธุรกิจมองเห็นโอกาส และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมแผนรองรับได้อย่างทันท่วงที

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักดังกล่าวเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ หนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นโยบายคววามเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัทฯ ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบต่างๆสำหรับตรวจสอบภายในพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพื้นที่รอบๆสถานที่ อาคาร เพื่อป้องกันชีวิต อนามัย และทรัพย์สิน โดยจะมีข้อมูลของผู้ที่อยู่ในบริษัท คู่ค้า หรือผู้มาติดต่อที่ได้เข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว นโยบายนี้ก็ทำการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

นโยบายโรงงานปลอดบุหรี่

เพื่อคุ้มคลองสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จากการได้รับควันบุหรี่มือสองและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยว้องกับการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มร้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของระบบคุณภาพ

นโยบายจัดหาคู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่ากระบวนการจัดหาและการบริการการจัดการคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  จึงได้กำหนดนโยบายการจัดหา เพื่อให้หน่วยงานการจัดหาดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล

นโยบายคุณภาพจัดซื้อ

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายคุณภาพจัดซื้อ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ขายในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมินรายปีผู้ขายที่ดีขึ้น และรักษามาตรฐานผลการประเมินให้ดีขึ้นต่อไป

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจกฎหมาย ยึดหลักการกำกับการดูแลที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกับข้อกฎหมาย และ จรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร)

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก)

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดทำเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตามพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร) Privacy Notice for employee) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก) Privacy Notice อย่างละเอียด