โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จ.สุราษฎร์ธานี