EN | TH

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (Inhouse Trainning)
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จาก โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
1.คุณภิญญดา เสียงเสนาะ 2.คุณศุณจิรภา ตะวันขึ้น 3.คุณพัทรนันท์ บุญธรรม
หลักการและเหตุผล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต ความสำคัญและหลักการทั่วไปในการปฐมพยาบาล เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและฝึกภาคปฎิบัติในการช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้
หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
#ภาคทฤษฎี (Training session)
– วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ
– ลักษณะอาการของการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ
– วิธีการป้องกันตนเองจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ
#ภาคปฎิบัติ (Work Shop)
– ทดลองการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
– ทดลองการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่อง AED
– ทดลองการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อาหารติดคอ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี